Sådan behandler vi dine personoplysninger

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

legalXtract ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er

legalXtract ApS

CVR-nr.: 39401940

Toldbodgade 89

1253 København K

Telefon: 71 99 21 30

Mail: info@legalxtract.dk

2. Formål og grundlag for vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Fakturering af vores ydelser
  • Licensstyring, så vi sikrer, at licensforholdene er i orden
  • Support, så du får den rigtige service, når du kontakter os

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens (GDPR) artikel 6, stk. 1, litra a eller b. Normalt vil grundlaget for at indhente og behandle oplysningerne være, at vi har fået samtykke hertil af den registrerede, eller at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores kunder.

For de kunder, der har indgået licensaftale om at bruge vores web-applikation, bliver der indgået en separat databehandlingsaftale, som i detaljer beskriver vores forpligtelser som databehandler.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun almindelige personoplysninger, som navn, adresse, arbejdssted, telefonnummer, e-mailadresse og IP-adresse.

4. Overførsel og videregivelse

Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og kun med det formål, at vi kan bruge vores it-systemer. Ellers videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

5. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Når du eller din arbejdsgiver opretter en brugerprofil på vores hjemmeside, modtager vi os en række oplysninger om dig, typisk navn, arbejdssted og e-mailadresse.

En arbejdsgiver (eller en anden person eller enhed, der køber vores tjenester til din brug) kan give os oplysninger om deres medarbejdere eller underleverandører, som bruger vores tjenester. Vi kan modtage information om dit arbejdsområde, din titel og den IP-adresse, som du regner med at anvende til brug af legalXtract.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de personlysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de nævnte formål, der har adgang til personoplysningerne.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, om der er et igangværende eller afsluttet kundeforhold med dig eller den myndighed eller virksomhed, hvor du arbejder, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 


Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 


Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Opdateret 4. juli 2023 – legalXtract ApS